1. Společnost

PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



informační oznámení o zpracování osobních údajů

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení“)

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost

Toyota Central Europe - Czech s.r.o., IČ: 60198435, se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2662/1, PSČ 15000, www.toyota.cz, infolinka: 800 600 800, e-mail: info@toyota.cz a AUTO KP PLUS TO s.r.o, Londýnská 558, 460 01 Liberec , IČ: 10953256 .(dále jako „Správci“)

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci jmenují pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jako „Pověřenec“). Na Pověřence se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv.

Kontaktní údaje Pověřence Toyota Central Europe – Czech s.r.o.: Data Protection Advisory s.r.o., kontaktní osoba Mgr. Barbora Prokůpková, tel. číslo: +420 728 954 646, e-mailová adresa: dpo@toyota.cz

Kontaktní údaje Pověřence AUTO KP PLUS TO s.r.o. Hall David  gdpr@autokpplus.cz

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCI ZPRACOVÁVAJÍ?

Osobní údaje, které Správci zpracovávají bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů:

  • identifikační údaje a kontaktní údaje – jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště či sídla, IČ, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení
  • údaje o vozidle – VIN, RZ, model, barva vozu, kód barvy, číslo motoru, datum uvedení do provozu, interiér, kód interiéru, výbava
  • údaje vyplývající ze smluvního vztahu, zejména kupní smlouvy či smlouvy o dílo, zejména datum garanční či servisní opravy, doba trvání asistenční služby, počet najetých km, vyměněné náhradní díly

Osobní údaje, které Správci zpracovávají na základě souhlasu zákazníka jako subjektu údajů, jsou uvedeny v souhlase (https://gdpr.toyota.cz/)

ÚČEL A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci mohou bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

  1. a) plnění kupní smlouvy resp. smlouvy o dílo a jednání za účelem uzavření smlouvy;
  2. b) plnění povinností Správců vyplývajících z právních předpisů (zejména v souvislosti se svolávacími a servisními akcemi);
  3. c) plnění smluvních povinností Správců jako akreditovaných zástupců výrobce vyplývajících ze smluvního vztahu s výrobcem vozů značky Toyota a Lexus;
  4. d) ochrana práv a právních zájmů Správců (zejména majetkových práv Správců);
  5. e) poskytování stanovisek a technických informací akreditovaným zástupcem výrobce;
  6. f) poskytování asistenčních služeb;
  7. g) vedení archivu podle příslušného zákona.

Správci zpracovávají se souhlasem zákazníka jako subjektu údajů Vaše osobní údaje uvedené v souhlase za účelem uskutečňování marketingových činností, které zahrnují níže uvedené činnosti:

(i) Marketingové a propagační činnosti, tzn. zejména zasílání komerčních a/nebo propagačních informací a reklamních materiálů, zapojování do přímých prodejních činností nebo interaktivních komerčních komunikací týkajících se produktů, služeb nebo dalších činností, v listinné podobě, automatizovaném nebo elektronickém formátu a především prostřednictvím pošty nebo elektronické pošty, telefonicky (včetně automatických telefonických hovorů, SMS, MMS atd.), a jakýmkoli jiným elektronickým způsobem (např. internetové stránky, mobilní aplikace, apod.).

(ii) Činnosti vytváření profilu, které se týkají například chování a tendencí ve spotřebě, návyků při řízení vozidla nebo používání internetové stránky.

(iii) Výzkumné aktivity např. průzkum spokojenosti zákazníků, marketingové výzkumy a průzkumy názorů zákazníků.

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci zákazníka jako smluvní strany a tedy i uzavření příslušné smlouvy (např. kupní či o dílo).

JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS?

Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i souhlas se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, a to buď písemnou formou na adresu sídla Správce či e-mailem na adresu Pověřence a nebo elektronicky na adrese https://gdpr.toyota.cz/

TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce.

Dále mohou být Vaše osobní údaje poskytovány třetím stranám v rámci skupiny Toyota, a to zejména za marketingovými účely. Do skupiny Toyota patří zejména společnost Toyota Motor Europe NV/SA, se sídlem Avenue du Bourget/ Bourgetlaan 60, 1140 Brusel, Belgické království a Toyota Central Europe Kft., IČ: 10475416, se sídlem Budapark, Keleti 4, HU 20 40 Budaörs, Maďarsko.

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů, zejména v oblasti marketingu a průzkumu spokojenosti. Seznam zpracovatelů je uveden ZDE.                     

PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Vaše osobní údaje mohou být předány do zemí Evropské unie, a to jednak třetím stranám v rámci skupiny Toyota a jednak zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů, zejména v oblasti marketingu a průzkumu spokojenosti.

DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou Správci zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem. Doba zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu je uvedena v tomto souhlase.

JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: V případech stanovených Nařízením máte právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.

Právo vznést námitku: Za podmínek stanovených Nařízením máte právo vznést u Správce námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob; oprávněnými zájmy Správce jsou zejména případy ochrany práv a právních zájmů Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených Nařízením máte právo získat Vaše osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení.

Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním Vašich osobních údajů či uplatněním Vašich práv lze zaslat písemně na adresu Správce či elektronicky na adresu: dpo@toyota.cz a gdpr@autokpplus.cz

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci přijali organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.